Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Obchodní podmínky pro koncové spotřebitele

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MISSIVA, spol. s r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím
a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností MISSIVA, spol. s r.o. a jejími obchodními partnery.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající

Prodávající –  MISSIVA, spol. s r.o. V oblouku 588/21, 400 07 Ústí nad Labem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  oddíl C, vložka 7734  zabývající se prodejem především čistících a pracích prostředků, kosmetiky a doplňků stravy.

Kupující

Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními a zákony v platném znění.

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Kupní smlouva

Kupující – spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.missiva.cz  a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

II. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze
k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Informace o zpracovávání osobních údajů při nákupu online:

 1. Společnost MISSIVA, spol. s.r.o. se sídlem V Oblouku 588/21, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem, IČ 615 38 108, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7734 a poradci Clubu 21 jako správci osobních údajů zpracovávají v rámci kupní smlouvy ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, následující osobní údaje kupujících:
  • Titul;
  • Jméno, příjmení;
  • Emailovou adresu;
  • Telefonní číslo;
  • Doručovací adresu;
  • Fakturační adresu;
  • IČ;
  • DIČ;
  • Číslo běžného účtu

v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.

Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

Výše uvedené zpracování je umožněno na základě ust. § 5 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a na základě ust. § 5 odst. 2 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů – zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby.

 

 1. Společnost MISSIVA, spol. s.r.o. a poradci Clubu 21 prohlašují, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatele platebních bran, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro umožnění úhrady objednávky a dále zpracovatelé, kterými jsou
  a)  Jiří Rudovský, IČO:12773557;
  b)  RKA SW Systems s.r.o., IČO: 26124688;
  c)  ACCESS IT, s.r.o., IČO: 25040588;
  d)  Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 2. Nevyužije-li zákazník možnosti objednat si přes registraci v zákaznickém systému, bere na vědomí, že uskuteční objednávku prostřednictvím poradce. Seznam poradců je uveden na internetové stránce https://www.missiva.cz/kontakty-na-poradce/.
 3. Na emailovou adresu vám budou společností MISSIVA, spol. s.r.o. zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem společností MISSIVA, spol. s.r.o. uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední kupní smlouvy mezi smluvními stranami
 4. Podle zákona o ochraně osobních údajů máte, coby kupující, právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – pokud se nejedná o osobní údaje, které jsme povinni nebo oprávněni dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

III. Otevírací doba

Obchod: na adrese Rtyně nad Bílinou 6,  Pondělí – Pátek   630 – 15 hodin
Objednávky přes www.missiva.cz  7 dnů v týdnu 24 hodin denně

Pro doručování objednávek jsou vybírány přepravní společnosti, které zaručují doručení zásilek po ČR do 24:00 hod. Objednávky přijaté v pracovní dny do 12:00 jsou obvykle doručovány následující pracovní den.

IV.Ceny, balné

Všechny ceny jsou smluvní a řídí se platným ceníkem, který je součástí objednávkového programu. Kupující, který poskytl základní údaje nutné pro uskutečnění objednávky a není řádným členem Clubu21 nakupuje za základní zákaznické ceny.

 

Na objednávku bez osobního převzetí, která je nižší než 1 400,-Kč je účtováno poštovné v částce 100,-Kč. Objednávka nad 1 400,-Kč je zasílána bez poštovného. Ke každé zakázce odesílané přepravní společností je účtováno balné – 25,- Kč

V.Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná
o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
Elektronicky na adrese: www.missiva.cz
Písemnou formou e-mail:  objednávky@missiva.cz        fax :  420 417 872 187
Telefonicky:   420 417 590 911 , 420 417 872 302

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:

– jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího – IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
– kód a název zboží dle ceníku, jednotkovou cenu a počty kusů, způsob odebrání a dopravy, dodací adresu, podpis osoby oprávněné objednávat zboží a všechny údaje, které kupující považuje za důležité.

 

VI. Odstoupení od smlouvy

Kupující spotřebitel má právo dle platné legislativy odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

Poškozené zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není prodávající povinen přijmout zpět.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy zboží doručit na adresu prodávajícího spolu
s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo
s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.  Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

 

VII. Platební podmínky

a) platba v hotovosti/kartou při nákupu v provozovně na adrese Rtyně nad Bílinou 6
b) platba předem bankovním převodem
c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce). Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

VIII. Dodací podmínky

Osobní odběr: Zboží může převzít pouze kupující.

Zasílání přepravní službou – ČR: Zboží je možno kupujícímu zaslat Geisem nebo balíkem do ruky od  České pošty. Objednávky přijaté v pracovní dny do 12:00 jsou obvykle doručovány následující pracovní den. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin. Cena přepravy se řídí výší objednávky. U objednávky do 1 000,- Kč činí cena za přepravu 120,- Kč
u objednávek  nad 1 000,- Kč je přeprava za 20,- Kč

Zasílání přepravní službou – SR: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou Geis. Podmínkou je předem uhrazená objednávka včetně ceny za přepravu. Cena za dopravu bude stanovena při potvrzení objednávky v závislosti na její celkové ceně. Cena za dopravu je rozdělena na balné v ČR do ceny objednávky 40,-EUR včetně DPH je 3,80 EUR nad tuto částku je objednávka bez balného a manipulační poplatek za dopravu v SR, který plynule klesá z částky 10,80 EUR až při překročení ceny objednávky 104,-EUR bez DPH se manipulační poplatek neúčtuje.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednávky@missiva.cz V případě poškození – nepřebírat zásilku od dopravce.

 

IX. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2010 . Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

Za společnost MISSIVA, spol. s r.o. schválil Miloslav Špelda

Vypracováno v souladu s občanským zák. č. 40/1964 Sb. § 619-627 a zák č. 634/1992, oba ve znění novel.

 

 

Reklamační řád Zákaznického centra

Reklamaci podává zákazník: písemnou formou – e-mail:reklamace@missiva.cz fax: 420 417 872 187, Telefonicky: 420 417 590 911,  Adresa: MISSIVA, spol. s r.o.,  Rtyně nad Bílinou 6, 417 62 Rtyně nad Bílinou či osobně na zákaznické centrum.

Formuláře pro stažení naleznete na stránkách: www.missiva.cz  v sekci „ke stažení pro poradce“

 1. Reklamace služby
  1.1. Kompetentní pracovník zjistí, zda je reklamace oprávněná či ne.

OPRÁVNĚNÁ – dohodne se se zákazníkem o nápravě a navrhne řešení, které je pro zákazníka přijatelné.
NEOPRÁVNĚNÁ – Kompetentní pracovník odpoví zákazníkovi korektním zamítnutím (dopisem, telefonicky, osobně), kde ho informuje o daných skutečnostech.

1.2. Při přejímce zboží ve skladu je kupující povinen zkontrolovat si své zboží (počet kusů, obaly, druh zboží atd.). Zjištěné neshody při přejímce oznámí ihned pracovníkovi skladu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

1.3. Reklamaci obchodního balíku, musí zákazník uplatnit bez zbytečného odkladu a to nejlépe do druhého dne od převzetí zásilky.

1.4. Nevydané či zaměněné zboží v zásilce, má adresát právo oznámit bez zbytečného odkladu nejlépe následující pracovní den po převzetí zaslaného zboží a to na zákaznickém centru firmy MISSIVA, spol. s r.o. tel. č. 417 590 911 a dohodnout způsob nápravy.

1.5. Každý zákazník, který objednává zboží prostřednictvím dopravní společnosti, je povinen zásilku od Přepravce převzít. Pokud kupující, který si objednal zboží prostřednictvím zásilkové služby, zboží od Přepravce nepřevezme, prodávající mu v příští objednávce účtuje 150,- Kč případně i manipulační poplatek.

 1. Reklamace produktu

2.1. K reklamaci pracovník skladu přijme zboží s nejméně cca 80% obsahem.

2.2. Záruka se nevztahuje na zboží prokazatelně mechanicky násilím poškozené a zboží prošlé záruční lhůtou.

2.3. Oznámení zákazníka o vadách zboží, dokládá jím řádně vyplněným Reklamačním protokolem/produkt
a kopií potvrzené objednávky či faktury.

2.4. Pracovník skladu zjistí, zda se jedná o reklamaci obalu či obsahu

OBAL – reklamaci obalu vyřizuje sám pracovník ZS a to ihned po převzetí reklamace. Způsob vyřízení zapíše do Reklamačního protokolu.

OBSAH – pracovník skladu převezme reklamaci od zákazníka a předá mu ústřižek z Reklamačního protokolu, který slouží zákazníkovi jako potvrzení o předání reklamace a pracovníkovi skladu k identifikaci při výdeji vyřízené reklamace. Tento druh reklamace postoupí pracovník skladu technologovi, který rozhodne, zda reklamace bude postoupena kontrole či ne. Technolog či středisko kontroly se k dané reklamaci písemně vyjádří v Reklamačním protokolu. PZS zajistí předání reklamace reklamujícímu zákazníkovi.

2.5. Osobní předání reklamace zákazníkovi je vždy stvrzeno podpisem zákazníka o převzetí reklamace a pokud
je vyřízená reklamace zaslána společně s objednaným zbožím je povinností PZS uvést tuto informaci            v Reklamačním protokolu. Do kolonky Výdej vyřízené reklamace zapíše č. obchodního balíku nebo VS dané zakázky.

2.6.  Je-li reklamace oprávněná, prodávající zjištěné vady zboží odstraní v přiměřené lhůtě – maximálně do  30  dnů od zahájení reklamačního řízení. Reklamační řízení je zahájeno vždy v den přijetí reklamace prodejním skladem.

Nebude-li některá z výše uvedených podmínek kupujícím, dodržena, nemusí být reklamace prodávajícím uznána za oprávněnou.

 

Ve Rtyni nad Bílinou dne:               1.5.2018                                                                 Eva Francová
Vedoucí zákaznického centra
MISSIVA, spol. s r.o.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.