Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

PROČ VZNIKLA NAŠE NOVÁ ZNAČKA VÝROBKŮ ŠETRNÝCH K PŘÍRODĚ A LIDSKÉMU ZDRAVÍ:
Důvodem vzniku této značky je vyjádření nesouhlasu s novelizací směrnice EVROPSKÉ KOMISE 2011/264/EU pro udělování známky Ekologicky šetrný výrobek, která má nová, silně zmírněná kritéria a umožňuje, aby výrobek se značkou Ekologicky šetrný obsahoval až 24,99% látky označené podle Chemického zákona jako VYSOCE TOXICKÝ pro vodní organizmy!!!!!
Podle ustanovení Chemického zákona 350/2011 Sb. je každý výrobce povinen před uvedením výrobku na trh zhodnotit jeho bezpečnost a podle tohoto hodnocení výrobek označit příslušnými symboly a výstražnými větami.
Pokud bude výrobek obsahovat látky označené jako VYSOCE TOXICKÉ pro vodní organizmy v množství 25%, musí výrobce takový produkt podle zákona 350/2011 Sb. označit symbolem:


Pokud ovšem výrobce použije množství, které připouští směrnice 2011/264/EU, tj. 24,99%, již se toto označení po hodnocení podle Chemického zákona na výrobku neobjeví a spotřebitel se nedozví,že výrobek takovou látku obsahuje.
Látky označené podle Chemického zákona jako Vysoce toxické pro vodní organizmy jsou rozděleny do několika kategorií podle stupně toxicity. Uváděný předpoklad je příkladem použití látky s nejnižší možnou toxicitou látek zařazených v kategorii Vysoce toxické pro vodní organizmy.

Pokud výrobce splní ostatní požadavky na udělení značky EŠV, může ji paradoxně podle směrnice 2011/264/EU umístit na výrobek
a zároveň musí napsat, že výrobek má snížený dopad na vodní ekosystémy a omezené množství nebezpečných látek –
TO POVAŽUJEME ZA ABSURDNÍ A PŘÍMO ZA KLAMÁNÍ SPOTŘEBITELE
Jedná se o látky, které mají vysokou toxicitu k vodním organizmům a jsou přitom velmi rychle biologicky odbouratelné.
Evropská komise tedy připouští, abychom se ekologicky šetrně chovali k vodním organizmům stejně, jako kdybychom povolili kouřit
v letadlech. Stejně jako nemůže nekuřák v průběhu letu opustit letadlo, tak nemůže vodní organizmus opustit vodu a počkat si, až se uvedené látky biologicky rozloží a ztratí svoji toxicitu.
Směrnice 2011/264/EU správně požaduje co nejmenší dávkování v poměru k váze obalu. Toho lze jednoduše dosáhnout výrobou
koncentrovaného přípravku. V tom případě se ale podle požadavků Chemického zákona dostaneme s hodnocením výrobku minimálně do kategorie podle §5 odst.1 pís. j) látky dráždivé, značené symbolem:

a dál se musíme chovat podle ustanovení následujících paragrafů především dle ustanovení §12 odst.4. §12 odst. 4 zákona 350/2011 Sb. stanovuje:
Dodavatel uvedený v odstavcích 1 a 2 nesmí na označení obalu směsi uváděné na trh uvádět nápisy zdůrazňující neškodnost, ekologickou šetrnost nebo jakékoli jiné informace uvádějící, že směs není nebezpečná, nebo informace, které mohou vést k podcenění nebezpečnosti směsi (Dodavatel uvedený v odstavcích 1 a 2 uvádí na trh výrobky podle §5)

Paradoxně tedy může nastat situace, že výrobek obsahuje značné množství látek Vysoce toxických pro vodní organizmy a pokud jeho koncentrace je pod hodnotu látky dráždivé a přitom je splněn požadavek směrnice 2011/264/EU na váhu obalu, je takový výrobek plně v souladu se stávající legislativní úpravou a hrdě se honosí značkou EŠV. Na druhé straně výrobek, který žádné látky Vysoce toxické pro vodní organizmy neobsahuje a je co nejvíc koncentrovaný, aby ušetřil co nejvíc obalů a množství pohonných hmot při přepravě a bude mít označení Dráždivý, je v rozporu s §12 odst. 4 zákona 350/2011 Sb. a jeho označení EŠV může být právně napadnutelné.
Jinak řečeno, v současné právní úpravě je takový zmatek, že se toho nechceme dále účastnit. Proto vznikla naše nová ZNAČKA, která garantuje, že máme na paměti v každém kroku od vývoje, přes výrobu a distribuci ke spotřebě a následné likvidaci takto označeného výrobku postoj:
NAŠI PLANETU JSME NEZDĚDILI PO SVÝCH PŘEDCÍCH ALE PUJČILI JSME SI JI OD SVÝCH DĚTÍ
Nadále budeme splňovat při výrobě produktů CLUB 21 původní kriteria, která platila před NOVELIZACÍ SMĚRNICE EVROPSKÉ KOMISE 2011/264/EU POD VLASTNÍ ZNAČKOU!

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
WordPress Themes