Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy MISSIVA, spol. s r.o.

Spisová značka: C 7734 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Den zápisu: 6. října 1994
Se sídlem: V oblouku 588/21, 400 07 Ústí nad Labem
IČO: 61538108
DIČ: CZ61538108

Adresa pro komunikaci, korespondenci:
MISSIVA, spol.s r.o., Rtyně nad Bílinou 6, 417 62 Rtyně nad Bílinou
Tel. 417 590 911     e-mail: sluzby@missiva.cz

Obchodní podmínky pro registrované spotřebitele a obchodní partnery:

1) Poradce podniká s firmou MISSIVA, spol. s r.o. podle platných zákonů České republiky.

2) Příležitost stát se Poradcem firmy MISSIVA, spol. s r.o. je otevřena všem osobám, které splňují podmínky k podnikání dle platných zákonů České republiky a doloží  tuto skutečnost zákonným způsobem.

3) MISSIVA, spol. s r.o. si vyhrazuje právo odmítnout kteroukoliv žádost o jmenování poradcem firmy MISSIVA, spol. s r.o.

4) Právo zrušit jmenování poradce firmy MISSIVA, spol. s r.o. mají obě strany kdykoliv bez udání důvodu formou písemného oznámení. Vyúčtování bude provedeno po uzávěrce měsíce, ve kterém bylo zrušení jmenování oznámeno.

5) Jmenování

 1. a) Poradcem (PP)
 2. b) Členem Clubu spotřebitelů (CK)

Registrace

 1. a) registrovaná domácnost (dále jen RD)
 2. b) registrovaný zákazník (dále jen RZ)
 3. c) registrovaný prodejce (dále jen RP)

Vstoupí v platnost uhrazením první registrační objednávky a  zaregistrováním žádosti v počítačovém systému firmy MISSIVA, spol. s r.o..

6) Identifikačním číslem pro Poradce, RZ a RP je IČO přidělené Živnostenským úřadem nebo Obchodním soudem a vygenerované číslo systémem pro člena Clubu spotřebitelů a ostatních. Firma MISSIVA, spol. s r.o. se zavazuje nakládat s osobními údaji dle platné legislativy.

7) Všechny druhy registrací jsou zavedeny do systému firmy MISSIVA, spol s.r.o. bez jakéhokoliv registračního, či licenčního poplatku.

8) Poradce bude dodržovat Morální kodex a Obchodní podmínky firmy MISSIVA, spol.s r.o., včetně veškerých jejich rozšíření a písemných pravidel v souladu

s platnými zákony České republiky.

9) Základní zásadou firmy MISSIVA, spol. s r.o. je dodržování a ochrana sponzorských linií. Zaregistrování do jiné sponzorské linie je možné pouze po prokázaném zániku jmenování poradcem nebo členem Clubu spotřebitelů  nebo pokud za posledních 12 měsíců nebyla realizována žádná objednávka.

10) Manžel a manželka musí tvořit jednu podnikatelskou jednotku, pokud chtějí podnikat oba / týká se i partnerů, kteří spolu žijí v jedné domácnosti/.

11) Sňatkem dvou minimálně Přímých kvalifikovaných poradců zůstávají obě podnikatelské jednotky zachovány. V jiném případě jednu podnikatelskou jednotku nabídnou k prodeji dle bodu č. 13 Obchodních podmínek.

12) Kdykoliv má být podnikatelská jednotka manželů rozdělena, jako důsledek rozvodu, zajistí poradce, aby oddělení bylo provedeno způsobem, který nebude mít nepříznivý účinek na zájmy podnikatelské jednotky v celé sponzorské linii.

13) Převod práv a povinností podnikatelské jednotky může být uskutečněn se souhlasem firmy MISSIVA, spol. s r.o., pouze na poradce MISSIVA, spol. s r.o., který minimálně jeden rok aktivně pracuje.

Dle priorit:

 1. a) na sponzora
 2. b) na Přímého kvalifikovaného poradce po sponzorské linii
 3. c) na osobně sponzorované poradce
 4. d) na Smaragdové a výše kvalifikované poradce

14) V případě, kdy poradce zruší své jmenování v určeném časovém období a obnovení již pak není možné, nebo nedojde k převodu práv, nebo zemře, aniž by zanechal vykonavatele závěti nebo dědice jmenovaného vykonavatelem, který má zájem převzít odpovědnost za pokračování podniku zesnulého, další osud podnikatelské jednotky určí firma MISSIVA, spol. s r.o. ve své výlučné působnosti s ohledem na zájmy podnikatelské jednotky v celé sponzorské linii.

15) Sňatek mezi sponzorem a osobně sponzorovaným poradcem, prodej podnikatelské jednotky sponzorovi a jiné podobné okolnosti nemohou vést ke sloučení podnikatelských jednotek. Tyto podniky musí být vedeny odděleně.

16) Převod podnikatelské jednotky v počítačovém systému firmy MISSIVA, spol.  s r.o. bude uskutečněn od prvního dne následujícího měsíce. Žádná ocenění udělená takto získané podnikatelské jednotce v předchozím čase nebudou převedena. Pro odměny a uznání bude platit pouze činnost po datu převedení.

17) Žádný poradce nebude prodávat, vystavovat ani nabízet k prodeji produkty firmy MISSIVA, spol. s r.o. ve velkoobchodech a maloobchodech za účelem dalšího prodeje.  K propagaci můžete používat internet, e-mail, sociální sítě.  V inzertních rubrikách, jak v tisku, tak na internetu, či sociálních sítích není dovoleno uvádět název firmy MISSIVA, obchodní značku Club 21, firemní loga, ani názvy produktů Club 21.

18) Při uzavření zákaznického prodeje musí každý poradce vydat zákazníkovi platný daňový doklad, který identifikuje prodaný produkt, potvrzuje prodejní cenu, specifikuje jméno, adresu a  IČO poradce.

19) Obchod uzavře poradce/ČK po názorném předvedení produktu,  vysvětlení  návodu k použití uvedeného na etiketě, za doporučenou cenu dle platného ceníku firmy MISSIVA, spol. s r.o.  a garantuje následnou návštěvu nebo on-line komunikaci pro oboustrannou spokojenost.

20) Poradce/ČK nesmí uvést nesprávnou cenu, kvalitu, účinek, dostupnost produktů nebo služeb firmy MISSIVA, spol. s r.o.

21) Poradce/ČK je povinen předvádět a prodávat produkty firmy MISSIVA, spol. s r.o. v originálním balení. V žádném případě nesmí změnit jakýmkoliv způsobem znění etikety, název produktu, ani prodávat produkty v naředěném stavu.

22) Každý poradce/ČK bude vystupovat jako samostatný obchodní partner firmy MISSIVA, spol. s r.o. a totéž bude prezentovat dalším zájemcům. Při prezentacích nesmí poradce podávat nepravdivá tvrzení, že je možné dosáhnout úspěchu s malým, nebo žádným vynaložením úsilí nebo času a nebude uvádět, že v rámci Marketingového plánu firmy MISSIVA, spol. s r.o. jsou určena výhradní teritoria.

23) Chráněné registrované značky firmy MISSIVA, spol. s r.o., CLUB 21 a další nemají samostatní obchodní partneři – poradci právo používat na jiných materiálech, než firmou MISSIVA, spol. s r.o. vydaných tiskopisech. Toto právo může být po písemné specifikaci a projednání uděleno Kvalifikovaným Rubínovým poradcům.

24) Poradce/ČK smí k reklamním a propagačním účelům používat pouze materiály vydané, nebo schválené firmou MISSIVA, spol. s r.o., a to výhradně písemnou formou, prostřednictvím Přímého kvalifikovaného poradce. Toto ustanovení se vztahuje i na internetovou propagaci. Reklamu používejte především ústní, sami poznáte, že je nejúčinnější.

25) Poradce školí obchodní partnery zdarma, s výjimkou minimálního poplatku ve formě zúčtovatelné vstupenky na částečné pokrytí nákladů na pronájem sálu. Vyúčtování nákladů poradce na požádání předloží obchodním partnerům.

26)  Pokud poradce dluží firmě MISSIVA, spol. s r.o. jakoukoliv částku, může firma MISSIVA, spol. s r.o. odečíst tuto sumu ze splatných provizí a neuznat žádnou kvalifikaci, dokud není účet vyrovnán. Poradce firmy MISSIVA, spol. s r.o. při zprostředkování obchodu nebude těchto kontaktů zneužívat k žádným osobním účelům – půjčování si peněz, a podobně.  Dluh RZ je dluhem garanta či zprostředkovatele dané žádosti.

27) Poradce/ČK, který nabídne spolupráci dalším poradcům / ČK a rozhodne se stát se sponzorem, bude pracovat se svými obchodními partnery podle SYSTÉMU PRÁCE, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

Práva a povinnosti poradců

Společnost MISSIVA, spol. s.r.o. (dále také jako „Správce č. 1“) a poradce (dále také jako „Správce č. 2“) vystupují jako dva správci osobních údajů a jejich vztah je upraven následujícími ustanoveními.

V rámci spolupráce společnosti a poradců dochází či může docházet k předání osobních údajů, kdy se oba správci podílí na účelu jejich zpracování. Finanční prostředky na takové zpracování určuje a poskytuje společnost, poradce osobní údaje pro společnost dále zpracovává v mezích těchto ustanovení a může je využít i k jiným účelům než k těm, které mu stanoví společnost, ale tyto účely musí být v rámci hlavního účelu tímto článkem stanoveným. Tento článek upravuje práva a povinnosti při takovém zpracování osobních údajů.

Poradce je oprávněn zpracovávat pro společnost následující údaje zákazníků:
Titul;
Jméno, příjmení;
Emailovou adresu;
Telefonní číslo;
Doručovací adresu;
Fakturační adresu;
IČO;
DIČ;
Číslo běžného bankovního účtu;
(dále jen „Osobní údaje“).

Při shromažďování Osobních údajů při registraci do Clubu 21 může být prostřednictvím společnosti udělován souhlas se zpracováním Osobních údajů koncových uživatelů i pro poradce.
Poradce Osobní údaje zpracovává pouze v rámci hlavního účelu –k vyhodnocování vyhlášených soutěží, pořádání seminářů a školení v rámci Clubu 21.
Zpřístupnění těchto osobních údajů proběhne tak, že společnost vygeneruje poradci skupinové informace (strom) v objednávkovém programu či zasláním skupinových informací emailem.

Společnost je oprávněna rozšířit účel zpracování v souladu se zákonem, kdy pokyn k dalšímu zpracování lze poradci sdělit pouze písemnou formou. Za písemnou formu se považuje rovněž e-mailová komunikace adresovaná oprávněným osobám.
Poradce není oprávněn poskytnout Osobní údaje třetím stranám, vyjma dopravců, které využije pro zaslání zboží, v nezbytném rozsahu.
Správci se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace těchto obchodních podmínek, a to zejména v případě jednání se subjekty údajů a Úřadem pro ochranu osobních údajů, popřípadě při jednání s jinými veřejnoprávními orgány.
Správci se zavazují přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji, zejména:

•             používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze správcům;
•             používat zabezpečený přístup do databáze osobních údajů, přístupy je povinen správce zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny třetí osobě;
•             pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
•             užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
•             neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup neplyne z této Smlouvy nebo jiného smluvního vztahu stran;
•             dodržovat mlčenlivost ohledně údajů.
Poradce je povinen pro společnost archivovat souhlasy se zpracováním osobních údajů, které byly poradci koncovými zákazníky předány. Poradce je povinen souhlasy do 2 pracovních dnů od výzvy vydat společnosti.
Společnost neodpovídá za to, bude-li s osobními údaji, které předala poradci, nakládáno jakýmkoliv protiprávním způsobem. Jakékoliv právní následky takového jednání jdou výlučně za poradcem.

Správci mají dle právních předpisů povinnost:
•             vydat subjektu osobních údajů informaci o tom, jaké osobní údaje jednotliví správci zpracovávají;
•             podat subjektu osobních údajů vysvětlení ohledně tohoto zpracování osobních údajů;
•             umožnit subjektu osobních údajů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
•             provést výmaz údajů na žádost subjektu osobních údajů.
Poradce je povinen zajistit, aby osoby pověřené poradcem ke zpracování osobních údajů tyto zpracovávaly jen v rozsahu a za účelem dle těchto podmínek a právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
Poradce i společnost se zavazují dodržovat při zpracovávání osobních údajů povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.

Poradce se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby oprávněné, jež jsou zpracováním osobních údajů pověřeny. Poradce je povinen zajistit, aby také oprávněné osoby dodržovaly závazek mlčenlivosti. Tato povinnost poradce trvá i po skončení jeho smluvního vztahu mezi společností a poradcem.

Poruší-li poradce jeho povinnosti založené těmito podmínkami nebo právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů, odpovídá za veškerou škodu vzniklou v důsledku takového porušení. Rozsah povinností se vztahuje i na škodu způsobenou třetím osobám a sankce uložené veřejnoprávním orgánem v důsledku porušení předpisu upravujícího ochranu osobních údajů.
•             Registrací a účastí na akci pořádané společností udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audiovizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány společností MISSIVA, spol. s.r.o. pro propagační účely.
•             Za pořizování a užívání takových fotografií a audio-vizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada.
•             Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
•             Pokud si nepřejete být na akci audio-vizuálně zachycen(a),  sdělte to, prosím,  organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi při vstupu na akci. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.

 

28) Poradce má právo:
a) Prodávat produkty firmy MISSIVA, spol. s r.o. s maloobchodním rabatem stanoveným v platném ceníku.
b) Tvořit Club spotřebitelů.
c) Tvořit Club poradců tj. starat se o prosperitu nových obchodních partnerů.
d) Zřídit v objednávkovém systému  RD nebo nabídnout jinou registraci.
e) Po dosažení 6% bonusu dle Marketingového plánu získat doporučení sponzora pro práci s RZ a RP. Do té doby provádí tuto činnost ve spolupráci se sponzorem splňujícím podmínky pro práci s RZ a RP.
f) Činnosti podle bodu a) – c) vykonávat v sousedních státech ve kterých firma MISSIVA, spol. s r.o. obchoduje.

29) Veškerou tuto činnost vykonává poradce s ohledem na zlepšení životního prostředí. Za tuto činnost je odměňován příslušnými provizními částkami dle Marketingového plánu firmy MISSIVA, spol. s r.o. po uzavření každého kalendářního měsíce, nejpozději do 25. dne následujícího měsíce za těchto podmínek:
a) Doložení žádosti.
b)  Doložení kopie ŽL na obchodní činnost nebo sdělení přiděleného IČO.
c) Plátce daně z přidané hodnoty doloží tuto skutečnost náležitým  způsobem včetně podepsané příkazní mandátní smlouvy.
d) Doložení dokladu o zřízení účtu nebo sdělení e-mailem z adresy majitele účtu.
e) Dosažení nejméně 100 osobních bodů v účtovaném měsíci dle  Marketingového plánu firmy MISSIVA, spol. s r.o. počítaných z platného ceníku.
f) Vedení osobní evidence o nejméně 70% maloobchodním podílu jeho nejméně 10 osobních maloobchodních zákazníků na jeho osobním měsíčním odběru zboží – tuto evidenci je poradce povinen kdykoli na vyžádání  předložit firmě MISSIVA, spol. s r.o..
g) Poradce, který dosáhne kvalifikace Zlatého poradce a vyššího ocenění má nárok na provizi, pokud nemá příjem od jiné MLM společnosti.
h) Poradce, který tvoří více MLM a začne tyto struktury mezi sebou křížit, bude mít omezený přístup do kanceláře – Moje MISSIVA.  Může si dál objednávat produkty, dál tvořit strukturu, ale svoji databázi si musí tvořit sám ve svém počítači.  Informaci o výši provize nebo věrnostní slevy zjistí na zákaznickém oddělení.  Tato kancelář je bezplatná, proto rozhodnutí o možnosti využívání je právem vedení firmy MISSIVA, spol. s r.o.  Dosud jsme tvořili spotřební strukturu bez této VIP kanceláře všichni, takže nadále bude tato bezplatná služba jen pro ty, kteří ji používají ve prospěch svůj  i všech ostatních.

30) Provizní rok začíná 1. srpna a končí 31. července.

31) Člen Clubu spotřebitelů má právo:
a) nakupovat produkty za clubovou cenu pouze pro vlastní spotřebu
b) nabídnout členství v Clubu 21 známým prostřednictvím svého sponzora
c) může získat dle podmínek Marketingového plánu věrnostní slevu. Tato sleva se měsíčně načítá a lze ji uplatnit na produkty Club 21 vždy do konce kalendářního roku.  Věrnostní sleva se nepřevádí do dalšího kalendářního roku
d) informovat firmu MISSIVA, spol. s r.o. o dění v Clubu spotřebitelů
e) kdykoliv se rozhodnout opatřit Živnostenský list a stát se poradcem

32) RD má právo:
a) Samostatně nakupovat produkty pouze pro vlastní spotřebu za zákaznické ceny
b) Kdykoliv se rozhodnout požádat o registraci člena Clubu spotřebitelů nebo si opatřit  Živnostenský list a stát se poradcem.

33) RZ – podnikatelský subjekt dle příslušné legislativy má právo:
a) nakupovat produkty pouze pro vlastní spotřebu za zvýhodněné ceny
b) nakupovat na fakturu se splatností, pokud objednávka přesáhne 1400,-Kč a pokud má svolení od svého garanta či zprostředkovatele.
c) využívat servis sponzora
d) nakupovat přímo prostřednictvím Zásilkové služby firmy MISSIVA, spol. s r.o.

34) RP – obchody se zdravou výživou, bylinkářství a sportovním zařízení mají právo:
a) nakupovat produkty za zvýhodněnou cenu na dobírku za účelem jejich dalšího prodeje ve svých provozovnách
b) prodej uskutečnit pouze v originálním balení za upozornění na správný návod k použití a účinky výrobku
c) využívat servis sponzora
d) nakupovat přímo prostřednictvím Zásilkové služby firmy MISSIVA, spol. s r.o.

35) Tyto obchodní podmínky slouží k základní orientaci při registraci na www    stránkách MISSIVA, spol. s r.o. Registrující se zavazuje seznámit registrovaného se všemi náležitostmi potřebnými pro další činnost registrovaného.

36) Všichni jmenovaní nebo členové mohou kdykoliv písemně zrušit členství bez udání důvodu.

37) Pokud zakázka přesáhne částku určenou v platném ceníku /viz položka poštovné / má poštovné zdarma.  Ke každé zakázce odesílané přepravní společností je účtováno balné dle platného ceníku.

 

Tyto Obchodní podmínky firmy MISSIVA, spol. s r.o. jsou platné od 1. prosince 2022
Za společnost MISSIVA, spol. s r.o. schválila Michaela Špeldová

 

 

SYSTÉM PRÁCE

1) SEN + termín = cíl
2) Seznam jmen
3) Sladění kalendářů – plánovací kalendář
4) Kontaktování – naučit se efektivně kontaktovat známé
5) Prezentace příležitosti podnikání bez rizika + informační podklady
6) Schůzka po schůzce – max. do 48 hodin (sen, výrobky, příležitost)

Možnost volby:

A: obchodní partner – poradce (má ŽIVNOSTENSKÝ LIST)

B: spotřebitel Clubu 21 (bude mít ŽIVNOSTENSKÝ LIST)

C: zákazník

Zaškolení – sen, cíl, seznam jmen, kontaktování, sladění kalendářů – PRVNÍ KROKY (nadšení, postoj, pozitivní myšlení, vstupenka, startovací CD)

7) Napojení na systém – setkání, knihy, clubová setkání, konzultace, CD

8) Používat výrobky na 100 %

9) Komunikace s pracujícím sponzorem – DUPLIKACE

10) Práce do hloubky – DUPLIKACE

11) Osobní příklad – DUPLIKACE – aktivita, postoj, nadšení, oblečení,
Učit se                                              pozitivní myšlení, nošení odznaku,
Učit                                                  používání výrobků na 100 %,
Učit učitele                                      diktafon,  psaní poznámek, účast na
seminářích, setkáních, mluvení o
knihách, o snu, chování ke
sponzorovi, k ostatním, plánování
času, hospodaření s penězi,
pracovat na úspěchu a snech
ostatních, žádat o doporučení…
Každý kontakt končí příštím termínem…

 

Příští termín:

Největší výhodou tohoto systému je DUPLIKACE!

Největší nevýhodou tohoto systému je DUPLIKACE!

Dělejte pouze to, co chcete, aby dělala Vaše obchodní skupina!

ŘEKNI                UKAŽ            NECH UDĚLAT

 

 

MORÁLNÍ KODEX PORADCE
firmy MISSIVA, spol. s r.o.

SOUHLASÍM S TÍM, ŽE BUDU PODNIKAT V SOULADU S TĚMITO ZÁSADAMI:

 1. S lidmi, se kterými se při svém podnikání setkám, budu jednat čestně a korektně.
 2. Obchodní zásady, které jsou součástí Morálního kodexu, budu dodržovat a řídit se jimi.
 3. Řadu výrobků CLUB 21 a služby firmy MISSIVA, spol. s r.o. a příležitost podnikání s firmou MISSIVA, spol. s r.o. budu prezentovat svým zákazníkům a potencionálním poradcům pravdivě, dle informací a písemných materiálů firmy MISSIVA, spol. s r.o.
 4. Přijmu a budu plnit veškeré povinnosti poradce, Sponzora a Přímého kvalifikovaného poradce (v okamžiku, kdy postoupím na tento stupeň odpovědnosti) tak, jak uvádějí oficiální materiály firmy MISSIVA, spol. s r. o.
 5. Při prezentacích marketingového plánu prodeje, při prezentacích řady výrobků CLUBU 21 a při práci Poradce budu používat pouze materiály schválené firmou MISSIVA, spol. s r.o.
 6. Podnikat s firmou MISSIVA, spol. s r.o. budu podle platných zákonů České republiky.
 7. Nebudu se účastnit aktivit, které by mohly poškodit pověst mou, či společnosti MISSIVA spol. s r.o.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.