Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

OBCHODNÍ PODMÍNKY firmy MISSIVA,spol.s.r.o. pro obchodní partnery

 

1)            Poradce podniká s firmou MISSIVA, spol. s r.o. podle platných zákonů České republiky.

2)            Příležitost stát se Poradcem firmy MISSIVA, spol. s r.o. je otevřena všem osobám, které splňují podmínky k podnikání dle platných zákonů České republiky    a doloží  tuto skutečnost zákonným způsobem.

3)            MISSIVA, spol. s r.o. si vyhrazuje právo odmítnout kteroukoliv žádost           o jmenování poradcem firmy MISSIVA, spol. s r.o.

4)            Právo zrušit jmenování poradce firmy MISSIVA, spol. s r.o. mají obě strany kdykoliv bez udání důvodu formou písemného oznámení. Vyúčtování bude provedeno po uzávěrce měsíce, ve kterém bylo zrušení jmenování oznámeno.

5)            Jmenování
a) Poradcem
b) Členem Clubu spotřebitelů

Registrace
a) Registrovaná domácnost (dále jen RD)
b) Registrovaný zákazník (dále jen RZ)
c) Registrovaný prodejce (dále jen RP)
vstoupí v platnost uhrazením první registrační objednávky a  zaregistrováním žádosti v počítačovém systému firmy MISSIVA, spol. s r.o.

6)            Identifikačním číslem pro Poradce, RZ a RP je IČO, přidělené Živnostenským úřadem nebo Obchodním soudem a vygenerované číslo systémem pro člena Clubu spotřebitelů a ostatních. Firma MISSIVA, spol. s r.o. se zavazuje nakládat s osobními údaji dle platné legislativy.

7)           Platnost prvního jmenování uplyne 31.prosince roku jmenování. Jmenování bude obnoveno pro následující kalendářní rok, po zaplacení prolongačního/ prodlužovacího poplatku objednávkou dle platného ceníku firmy MISSIVA, spol. s r.o. nejdéle do 28. února roku následujícího roku jmenování pokud chce získat provize. Pokud tak neučiní, bude po 24 měsících z databáze odstraněn. Toto se nevtahuje na registrace RZ, RP a RD, kteří jsou oproštění od platby prodlužovacího poplatku.

8)            Poradce bude dodržovat Morální kodex a Obchodní podmínky firmy MISSIVA, spol.s r.o., včetně veškerých jejich rozšíření a písemných pravidel v souladu s platnými zákony České republiky.

9)            Základní zásadou firmy MISSIVA, spol. s r.o. je dodržování a ochrana sponzorských linií. Zaregistrování do jiné sponzorské linie je možné pouze po prokázaném zániku jmenování poradcem, nebo členem Clubu spotřebitelů. To znamená neobnovení jmenování (nezaplacení prodlužovacího poplatku) a pak po uplynutí jmenování a 6-ti měsíční ochranné lhůtě je možné provést opětovnou registraci. U RZ, RP je ochranná lhůta celkem 12-ti měsíční.

10)         Manžel a manželka musí tvořit jednu podnikatelskou jednotku, pokud chtějí podnikat oba.

11)         Sňatkem dvou minimálně Přímých kvalifikovaných poradců zůstávají obě podnikatelské jednotky zachovány. V jiném případě jednu podnikatelskou jednotku nabídnou k prodeji dle bodu č. 13 Obchodních podmínek.

12)         Kdykoliv má být podnikatelská jednotka manželů rozdělena, jako důsledek rozvodu, zajistí poradce, aby oddělení bylo provedeno způsobem, který nebude mít nepříznivý účinek na zájmy podnikatelské jednotky v celé sponzorské linii.

13)         Převod práv a povinností podnikatelské jednotky, může být uskutečněn se souhlasem firmy MISSIVA, spol. s r.o., pouze na poradce MISSIVA, spol.
s r.o., který minimálně jeden rok aktivně pracuje.
Dle priorit:
a) na sponzora
b) na Přímého kvalifikovaného poradce po sponzorské linii
c) na osobně sponzorované poradce
d) na Smaragdové a výše kvalifikované poradce

14)         V případě, kdy poradce zruší nebo neobnoví své jmenování v určeném časové období a obnovení již pak není možné, nebo nedojde k převodu práv, nebo zemře, aniž by zanechal vykonavatele závěti nebo dědice jmenovaného vykonavatelem, který má zájem převzít odpovědnost za pokračování podniku zesnulého, další osud podnikatelské jednotky určí firma MISSIVA, spol. s r.o. ve své výlučné působnosti s ohledem na zájmy podnikatelské jednotky v celé sponzorské linii.

15)         Sňatek mezi sponzorem a osobně sponzorovaným poradcem, prodej podnikatelské jednotky sponzorovi a jiné podobné okolnosti nemohou vést ke sloučení podnikatelských jednotek. Tyto podniky musí být vedeny odděleně.

16)         Převod podnikatelské jednotky v počítačovém systému firmy MISSIVA, spol.  s r.o. bude uskutečněn od prvního dne následujícího měsíce. Žádná ocenění udělená takto získané podnikatelské jednotce v předchozím čase nebudou převedena. Pro odměny a uznání bude platit pouze činnost po datu převedení.

17)         Žádný poradce nebude prodávat, vystavovat ani nabízet k prodeji produkty firmy MISSIVA, spol. s r.o. v maloobchodních provozovnách a ve velkoobchodech za účelem dalšího prodeje. Toto ustanovení se nevtahuje na RP. Zároveň může Poradce i člen Clubu spotřebitelů k šíření produktů Clubu21 používat internet.

18)         Při uzavření zákaznického prodeje musí každý poradce vydat zákazníkovi tiskopis Prodejka za hotové, který identifikuje prodaný produkt, potvrzuje prodejní cenu, specifikuje jméno, adresu, telefon, IČO poradce.

19)         Obchod uzavře poradce/ČK po názorném předvedení produktu,  vysvětlení  návodu k použití, uvedeného na etiketě, za prodejní cenu dle platného ceníku firmy MISSIVA, spol. s r.o. (cena je doporučená) a garantuje následnou návštěvu pro oboustrannou spokojenost.

20)         Poradce/ČK nesmí uvést nesprávnou cenu, kvalitu, účinek, dostupnost produktů nebo služeb firmy MISSIVA, spol. s r.o.

21)         Poradce/ČK je povinen předvádět a prodávat produkty firmy MISSIVA, spol.
s r.o. v originálním balení. V žádném případě nesmí změnit jakýmkoliv způsobem znění etikety, ani prodávat produkty v naředěném stavu.

22)         Každý poradce/ČK bude vystupovat jako samostatný obchodní partner firmy MISSIVA, spol. s r.o. a totéž bude prezentovat dalším zájemcům. Při prezentacích nesmí poradce podávat nepravdivá tvrzení, že je možné dosáhnout úspěchu s malým, nebo žádným vynaložením úsilí, nebo času
a nebude uvádět, že v rámci Marketingového plánu firmy MISSIVA, spol.
s r.o. jsou určena výhradní teritoria.

23)         Chráněné registrované značky firmy MISSIVA, spol. s r.o. CLUB 21
a další nemají samostatní obchodní partneři – poradci právo používat na jiných materiálech, než firmou MISSIVA, spol. s r.o. vydaných tiskopisech. Toto právo může být po písemné specifikaci a projednání uděleno Kvalifikovaným Diamantovým poradcům.

24)         Poradce/ČK smí k reklamním a propagačním účelům používat pouze materiály vydané, nebo schválené firmou MISSIVA, spol. s r.o., a to výhradně písemnou formou, prostřednictvím přímého kvalifikovaného poradce. Toto ustanovení se vztahuje i na internetovou propagaci. Reklamu používejte především ústní, sami poznáte, že je nejúčinnější.

25)         Poradce školí obchodní partnery zdarma, s výjimkou minimálního poplatku ve formě zúčtovatelné vstupenky na částečné pokrytí nákladů na pronájem sálu. Vyúčtování nákladů poradce na požádání předloží obchodním partnerům.

26)         Pokud poradce dluží firmě MISSIVA, spol. s r.o. jakoukoliv částku, může firma MISSIVA, spol. s r.o. odečíst tuto sumu ze splatných provizí
a neuznat žádnou kvalifikaci, dokud není účet vyrovnán. Dluh RZ je dluhem garanta či zprostředkovatele dané žádosti.

27)         Poradce/ČK, který se rozhodne sponzorovat, bude pracovat se svými obchodními partnery podle SYSTÉMU PRÁCE, který je nedílnou součástí obchodních podmínek.

Práva a povinnosti poradců
Společnost MISSIVA, spol. s.r.o. (dále také jako „Správce č. 1“) a poradce (dále také jako „Správce č. 2“) vystupují jako dva správci osobních údajů a jejich vztah je upraven následujícími ustanoveními.
V rámci spolupráce společnosti a poradců dochází či může docházet k předání osobních údajů, kdy se oba správci podílí na účelu jejich zpracování. Finanční prostředky na takové zpracování určuje a poskytuje společnost, poradce osobní údaje pro společnost dále zpracovává v mezích těchto ustanovení a může je využít i k jiným účelům než k těm, které mu stanoví společnost, ale tyto účely musí být v rámci hlavního účelu tímto článkem stanoveným. Tento článek upravuje práva a povinnosti při takovém zpracování osobních údajů.
Poradce je oprávněn zpracovávat pro společnost následující údaje zákazníků:

Titul;
Jméno, příjmení;
Emailovou adresu;
Telefonní číslo;
Doručovací adresu;
Fakturační adresu;
IČ;
DIČ
Číslo běžného účtu
(dále jen „Osobní údaje“).

Při shromažďování Osobních údajů při registraci do Clubu 21 může být prostřednictvím společnosti udělován souhlas se zpracováním Osobních údajů koncových uživatelům i pro poradce.
Poradce Osobní údaje zpracovává pouze v rámci hlavního účelu –
k vyhodnocování vyhlášených soutěží, pořádání seminářů a školení v rámci Clubu 21.
Zpřístupnění těchto osobních údajů proběhne tak, že společnost vygeneruje poradci skupinové informace (strom) v objednávkovém programu či zasláním skupinových informací emailem.

Společnost je oprávněna rozšířit účel zpracování v souladu se zákonem, kdy pokyn k dalšímu zpracování lze poradci sdělit pouze písemnou formou. Za písemnou formu se považuje rovněž e-mailová komunikace adresovaná oprávněným osobám.
Poradce není oprávněn poskytnout Osobní údaje třetím stranám, vyjma dopravců, které využije pro zaslání zboží, v nezbytném rozsahu.
Správci se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou potřebnou součinnost
a podklady pro zajištění bezproblémové a efektivní realizace těchto obchodních podmínek, a to zejména v případě jednání se subjekty údajů a Úřadem pro ochranu osobních údajů, popřípadě při jednání s jinými veřejnoprávními orgány.
Správci se zavazují přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s Osobními údaji, zejména:

 • používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze správcům;
 • používat zabezpečený přístup do databáze osobních údajů, přístupy je povinen správce zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny třetí osobě;
 • pro zpracování užívat software a služby, které splňují standardní požadavky na bezpečnost dat a splňují normy stanovené Evropskou unií;
 • užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
 • neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup neplyne z této Smlouvy nebo jiného smluvního vztahu stran;
 • dodržovat mlčenlivost ohledně údajů.

Poradce je povinen pro společnost archivovat souhlasy se zpracováním osobních údajů, které byly poradci koncovými zákazníky předány. Poradce je povinen souhlasy do 2 pracovních dnů od výzvy společnosti souhlasy vydat.
Společnost neodpovídá za to, bude-li s osobními údaji, které předala poradci, nakládáno jakýmkoliv protiprávním způsobem. Jakékoliv právní následky takového jednání jdou výlučně za poradcem.
Správci mají dle právních předpisů povinnost:

 • vydat subjektu osobních údajů informaci o tom, jaké osobní údaje jednotliví správci zpracovávají;
 • podat subjektu osobních údajů vysvětlení ohledně tohoto zpracování osobních údajů;
 • umožnit subjektu osobních údajů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit;
 • provést výmaz údajů na žádost subjektu osobních údajů.

Poradce je povinen zajistit, aby osoby pověřené poradcem ke zpracování Osobních údajů tyto zpracovávaly jen v rozsahu a za účelem dle těchto podmínek a právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
Poradce i společnost se zavazují dodržovat při zpracovávání Osobních údajů povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy k této činnosti se vztahujícími.

Poradce se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby oprávněné, jež jsou zpracováním Osobních údajů pověřeny. Poradce je povinen zajistit, aby také oprávněné osoby dodržovaly závazek mlčenlivosti. Tato povinnost poradce trvá i po skončení jeho smluvního vztahu mezi společností a poradcem.
Poruší-li poradce jeho povinnosti založené těmito podmínkami nebo právními předpisy týkající se ochrany osobních údajů, odpovídá za veškerou škodu vzniklou v důsledku takového porušení. Rozsah povinnosti se vztahuje i na škodu způsobenou třetím osobám a sankce uložené veřejnoprávním orgánem v důsledku porušení předpisu upravujícího ochranu osobních údajů.

 • Registrací a účastí na akci pořádané společností udělujete souhlas s tím, že v souvislosti s konáním akce mohou být pořizovány fotografie a audio-vizuální záznamy zachycující účastníky, které mohou být následně užívány společností MISSIVA, spol. s.r.o. pro propagační účely po dobu 3 let od realizace akce.
 • Za pořizování a užívání takových fotografií a audio-vizuálních záznamů nenáleží účastníkům jakákoliv odměna ani jiná náhrada.
 • Tento souhlas lze vzít kdykoliv zpět.
 • Pokud si nepřejete být na akci audio-vizuálně zachycen(a), sdělte to, prosíme, jakkoliv, nejpozději při vstupu na akci organizátorům, případně fotografovi či kameramanovi. V takovém případě nebudete na záznamu zachyceni.

28)         Poradce má právo:
a) prodávat produkty firmy MISSIVA, spol. s r.o. s maloobchodním rabatem stanoveným v platném ceníku.
b) tvořit Club spotřebitelů
c) tvořit Club poradců tj. starat se o prosperitu nových obchodních
partnerů.
d) věrným zákazníkům zařídit práva RD nebo nabídnout jinou registraci
e) Po dosažení 9% bonusu dle Marketingového plánu získat doporučení
sponzora pro práci s RZ a RP. Do té doby provádí tuto činnost ve
spolupráci se sponzorem splňujícím podmínky pro práci s RZ a RP.
f) činnosti podle bodu a – c) vykonávat v sousedních státech ve kterých
firma MISSIVA, spol. s r.o. obchoduje.

29)        Veškerou tuto činnost vykonává poradce s ohledem na zlepšení životního prostředí. Za tuto činnost je odměňován příslušnými provizními částkami dle Marketingového plánu firmy MISSIVA, spol. s r.o. po uzavření každého kalendářního měsíce, nejpozději do 25. dne následujícího měsíce za těchto podmínek:
a) Doložení žádosti.
b)  Doložení kopie ŽL na obchodní činnost nebo sdělení přiděleného IČa
c) Plátce daně z přidané hodnoty doloží tuto skutečnost náležitým  způsobem včetně podepsané příkazní smlouvy.
d) Doložení dokladu o zřízení účtu nebo sdělení e-mailem z adresy majitele účtu.
e) Dosažení nejméně 100 osobních bodů v účtovaném měsíci dle  Marketingového plánu firmy MISSIVA, spol. s r.o. počítaných z platného ceníku.
f) Vedení osobní evidence o nejméně 70% maloobchodním podílu jeho nejméně 10 osobních maloobchodních zákazníků na jeho osobním měsíčním odběru zboží – tuto evidenci je poradce povinen kdykoli na vyžádání  předložit firmě MISSIVA, spol. s r.o.
g) Poradce, který dosáhne kvalifikace Zlatého poradce a vyššího ocenění, má nárok na provizi pokud nemá příjem od jiné MLM společnosti.

30)         Provizní rok začíná 1. srpna a končí 31. července.

31)         Člen Clubu spotřebitelů má právo:

a)nakupovat produkty za clubovou cenu pouze pro vlastní spotřebu.
b)nabídnout členství v Clubu 21 známým prostřednictvím svého sponzora
c)vytvářet si dle podmínek Marketingového plánu věrnostní kredit. Tento kredit se měsíčně načítá a
lze jej vybírat v produktech.
d)informovat firmu MISSIVA, spol. s r.o. o dění v Clubu spotřebitelů
e)kdykoliv se rozhodnout opatřit Živnostenský list a stát se poradcem

32)       RD má právo:
a) samostatně nakupovat produkty pouze pro vlastní spotřebu za zákaznické ceny
b)získat prostřednictvím sponzora slevu na nákup produktů pokud objednávka přesáhne 1 400,- Kč
v zákaznických cenách dle platného ceníku má poštovné zdarma.
c)Kdykoliv se rozhodnout požádat o registraci člena Clubu spotřebitelů nebo si opatřit Živnostenský
list a stát se poradcem.

33)         RZ – podnikatelský subjekt dle příslušné legislativy má právo:

 1. a) nakupovat produkty pouze pro vlastní spotřebu za zvýhodněné ceny
  b) nakupovat na fakturu se splatností, pokud objednávka přesáhne 1000,-Kč a pokud má svolení od
  svého garanta či zprostředkovatele. Školská zařízení nemusí dodržet limit 1000,- Kč výše
  objednávky.
  c) využívat servis sponzora
  d) nakupovat přímo prostřednictví Zásilkové služby firmy MISSIVA, spol. s r.o.

34)         RP – obchody se zdravou výživou, bylinkářství a sportovní zařízení mají právo:

 1. a) nakupovat produkty za zvýhodněnou cenu na dobírku za účelem jejich dalšího prodeje ve
  svých provozovnách
  b) prodej uskutečnit pouze v originálním balení za upozornění na správný návod k použití a
  účinky výrobku
  c) využívat servis sponzora
  d) nakupovat přímo prostřednictví Zásilkové služby firmy MISSIVA,    s r.o.

35)         Tyto obchodní podmínky slouží k základní orientaci při registraci na www    stránkách MISSIVA, spol. s r.o. Registrující se zavazuje seznámit registrovaného se všemi náležitostmi potřebnými pro další činnost registrovaného.

36) Všichni jmenovaní nebo členové mohou kdykoliv písemně zrušit členství bez udání důvodu.

37) Pokud zakázka přesáhne částku určenou v platném ceníku /viz položka poštovné / má poštovné zdarma.  Ke každé zakázce odesílané přepravní společností je účtováno balné dle platného ceníku.

 

Tyto Obchodní podmínky Clubu21 jsou platné od 1. května 2018.
Za společnost MISSIVA, spol. s r.o. schválil Miloslav Špelda

 

 

 

 

 

 

SYSTÉM PRÁCE

1) SEN + termín = cíl
2) Seznam jmen
3) Sladění kalendářů – plánovací kalendář
4) Kontaktování – naučit se efektivně kontaktovat známé
5) Prezentace příležitosti podnikání bez rizika + informační podklady
6) Schůzka po schůzce – max. do 48 hodin (sen, výrobky, příležitost)

Možnost volby:                obchodní partner – porace (má ŽIVNOSTENSKÝ LIST)

spotřebitel Clubu 21 (bude mít ŽIVNOSTENSKÝ LIST)

zákazník

Zaškolení – sen, cíl, seznam jmen, kontaktování, sladění kalendářů – PRVNÍ KROKY(nadšení, postoj, pozitivní myšlení, vstupenka, startovací CD)

7) Napojení na systém –              setkání
knihy
clubová setkání
konzultace
CD

 

8) Používat výrobky na 100 %

9) Komunikace s pracujícím sponzorem – DUPLIKACE

10) Práce do hloubky – DUPLIKACE

11) Osobní příklad – DUPLIKACE – aktivita, postoj, nadšení, oblečení,
Učit se                                       pozitivní myšlení, nošení odznaku,
Učit                                            používání výrobků na 100 %,
Učit učitele                                diktafon,  psaní poznámek, účast na
seminářích, setkáních, mluvení o
knihách, o snu, chování ke
sponzorovi, k ostatním, plánování
času, hospodaření s penězi,
pracovat na úspěchu a snech
ostatních, žádat o doporučení…
Každý kontakt končí příštím termínem

Příští termín:

Největší výhodou tohoto systému je DUPLIKACE!

Největší nevýhodou tohoto systému je DUPLIKACE!

Dělejte pouze to, co chcete, aby dělala Vaše obchodní skupina!

 

ŘEKNI ——- UKAŽ ——- NECH UDĚLAT

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.